Palaba a.s. - historie


PALABA a. s. je z pohledu novodobé historie nástupnickou organizací všeobecně známého podniku Bateria Slaný. Ve skutečnosti má za sebou  úctyhodně dlouhodobou historii datující se do druhé dekády minulého století.

Akc. spol. Pála Slaný

1919

Jaroslav Pála začíná ve Slaném vyrábět baterie pro napájení kapesních
svítilen a radiopřijímačů pod značkou PALABA. Podnik, jako veřejná obchodní společnost s 50 zaměstnanci, zahajuje výrobu v budově bývalého starého cukrovaru.


1920


Změna právní formy v.o.s. na akciovou společnost Pála a spol., úpisem akcií byl   získán počáteční kapitál  k dalšímu rozvoji výroby.


1925


Růst výroby vyvolal nutnost výstavby nové továrny v Netovické ul. 875, ve které podnik sídlí dodnes.


1932


Firma ve snaze čelit hospodářské recesi diverzifikuje a rozšiřuje svůj výrobní program   (např. o radiosoučástky a radiopřijímače, olověné akumulátory pro radioúčely a automobily a další chemické výrobky - cídidla, mořidla apod.).


1937 


Zakoupeny detašované objekty pro galvanovnu a lakovnu (provádí se povrchové úpravy kapesních svítilen, reflektorů, dynamek).


1944


Ve válečných letech závod dosahuje velkého rozmachu. Stav zaměstnanců: 600, objem výroby: 31 mil. článků ročně.


1946

Zřízen n. p. Bateria


1948


Národní podnik Bateria má 15 pobočných závodů.


1965

Bateria Slaný byla začleněna do struktury podniků TESLA.
Podnik se začíná zaměřovat na výzkum, vývoj a výrobu pro vojenské účely.


1970

Rozvíjí se i výroba kapesních baterií pro civilní použití, mění se technologie výroby monočlánků, historicky dochází k největšímu nárůstu produkce.


1980


Bateria přechází jako koncernový podnik pod GŘ Tesla - Spotřební elektronika Bratislava.


1988


Zřízen státní podnik Bateria Slaný.


1990

Společenské změny r. 1989, které vyvolaly konverzi vojenských programů, zánik tradičních odběratelských cest, druhotnou platební neschopnost a umožnily vstup zahraniční konkurence na český trh, přivedly podnik do výrazných existenčních problémů. Management jako východisko hledá strategického partnera.


1991


Založen první česko-americký podnik Ralston/Bateria spol. s r. o. Smyslem vytvoření tohoto podniku byla záchrana baterkářské výroby, a to s pomocí silného zahraničního kapitálu a výrobního a obchodního know-how.


1992


Transformace státního podniku Bateria Slaný na akciovou společnost a její následná privatizace v první vlně kupónové privatizace. V souladu se schváleným privatizačním projektem dochází k převodu hlavního výrobního programu do společného podniku Ralston/Bateria
spol. s r. o. Do společného podniku jsou převedeny nejen dvě třetiny všech zaměstnanců, ale i příslušné technologie a majetek. Bateria Slaný a.s. protihodnotou získává významný podíl ve společnosti Ralston/Bateria.


1993


Protože se společnost se podílí na „baterkářské výrobě“ pouze formou držení obchodního podílu ve společném podniku Ralston/Bateria spol. s r. o., schvaluje  1. řádná valná hromada změnu obchodního jména z Bateria Slaný a.s. na PALABA a.s.


1994


Společnost oslavila 75. výročí svého založení.


1996

Odprodej majetkového podílu ve společném podniku Ralston/Bateria spol. s r. o. většinovému společníku.


1997


V podniku je zahájena rozsáhlá restrukturalizace. Zrušeny neziskové provozy, z perspektivních vytvořeny společnosti s ručením omezeným- Nástrojárna Palaba s. r. o. a Bateria Slaný CZ, s. r. o.
Palaba a.s. se vedle správy svých majetkových podílů ve svých dceřiných společnostech zabývá provozováním průmyslového komerčního areálu a  poskytováním doprovodných služeb. Zrušena registrace akcií společnosti na volném trhu burzy.


1998


Dokončení restrukturalizace a ozdravění společnosti. Podnik je zcela oddlužen. Dceřiná společnost Bateria Slaný CZ, s. r. o. oživuje a navrací na trh značku Bateria, pod kterou  obchoduje široký sortiment přenosných zdrojů proudu.


1999


Byly započaty rozsáhlé opravy nemovitého majetku.
V areálu společnosti byla zřízena a zahájila činnost Komerční zóna Slaný (KZS).


2001

Vybudován decentralizovaný systém vytápění celého areálu. Pokračují opravy nemovitého majetku.

Ukončena veřejná obchodovatelnost akcií společnosti.


2002


Zrušena emise zaknihovaných cenných papírů v databázi SCP. Akcie společnosti byly vydány v listinné podobě a započalo jejich vydávání akcionářům.


2003

Zahájena činnost komerční spisovny PALABA, která poskytuje veškeré činnosti v oblasti péče o archivní a spisový materiál, a to od poradenství až k fyzickému převzetí, zpracování a uložení materiálů.


2004

Odchod největšího klienta Energizer Czech, spol. s r.o. (dříve Ralston/Bateria), z důvodu přemístění jeho výroby do zahraničí, vyvolal nutnost restrukturalizace portfolia nájemců.


2008

Nepřevzaté listinné akcie prodány v nedobrovolné dražbě (§ 214 odst. 4 ObchZák). Vyplácení výtěžku z dražby bývalým akcionářům.


2009
Přechod ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře (§ 183i ObchZák.). Poskytováno finanční protiplnění za předložené akcie. Nepředložené akcie prohlášeny za neplatné.
K 31. 12. 2009 v areálu 44 nájemců. U některých klíčových nájemců se projevily dopady hospodářské krize.


2010


Snížení základního kapitálu společnosti z 190 213 tis. Kč na 100 000 tis. Kč.

 

 


Mail: palaba (zavináč) palaba.cz | Tel: 312 571 142 © 2007–2015 informatik